Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU Podmiotowe  / Przedszkole  / Koncepcja pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Koncepcja pracy Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY W PRZEDSZKOLU W BOGUMIŁOWICACH

NA LATA 2013 - 2016

 

Jest miejscem radosnej i mądrej zabawy.

Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu.

 

Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:

ś Dzieci

ś Rodzice

ś Nauczyciele

ś Środowisko i społeczność lokalna

 

Podmiotem są dzieci , które są najważniejsze.

To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.

 

CELE GŁÓWNE

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola

 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

• Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości zabawy i nauki

w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

• Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

• Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu

• Realizacja programów autorskich uwzględniających :

- edukację teatralną, muzyczną , językową

- edukację ekologiczną i prozdrowotną

• Udział w projektach i programach ogólnopolskich i międzynarodowych wzbogacających rozwój dzieci.

 

 

 

 

- Kubusiowi Przyjaciele Natury

- Przedszkolaki listy piszą…

- Czytające Przedszkole

- Czyste powietrze wokół nas

• Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

• Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami.

• Promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej

Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu np. gimnastyka z muzyką, metoda Dobrego Startu wg Labena

Wykorzystywanie komputera w pracy przedszkola

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 

Nasze Przedszkole:

 

• Zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób

osiągania sukcesów rozwojowych,

• Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany

system wartości,

• Uczy zachowań przyjaznych przyrodzie,

• Kształci tożsamość narodową, zbliża kultury

europejskie,

• Współdziała z rodzicami i środowiskiem,

• Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną

dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Misją przedszkola w Bogumiłowicach jest towarzyszenie dziecku w jego rozwoju, wspieranie go, budzenie ukrytych zdolności i wzbogacanie doświadczeń, które wzmocnią ciekawość świata

 

Nasze Przedszkole:

 

• Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji

i radości,

• Bada indywidualne możliwości dzieci,

• Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,

• Umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości

szkolnej,

• Wspiera działania wychowawcze rodziny.

DZIECI

 

Nasz absolwent

• zna zasady i normy kultury bycia

• wyznaje takie zasady jak : dobro , prawda , piękno

• jest ciekawy świata

• dąży do pogłębienia wiedzy

• rozwija swoje pasje ,zainteresowania i talenty

• otwarty , koleżeński w kontaktach z rówieśnikami

• samodzielny

• posiada elementarne podstawy wiedzy , umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole

• posiada poprawną wymowę , bogaty zasób słownictwa

• jest wrażliwy na sztukę , piękno otaczającego świata

• wie co sprzyja i zagraża zdrowiu

• odpowiedzialny za własne czyny

• przygotowany do stawiania czoła trudnościom , kłopotom , które może napotkać na swojej drodze

• jest optymistą

 

DZIECI

 

System wzmocnień :

 

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji.

 

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

DZIECI

 

Sposoby monitorowania osiągnięć dzieci

 

• Śledzenie losów absolwentów

• Udział dzieci w konkursach, akcjach, uroczystościach

• Spotkania z absolwentami, którzy odwiedzają przedszkole

• Gromadzenie prac dzieci, wystawy

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, poprzedzonej wnikliwą obserwacja dzieci (IX– X)

• Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie

wyników, wspomaganie rozwoju,

• Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

• Półroczna  i roczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

• Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu opracowanego dziecka dokumentowanie wyników obserwacji,

• Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy ( IV )

• Przekazanie rodzicom „Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka”(IV)

 

RODZICE

 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

• Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów

dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

• Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy

psychologiczno- pedagogicznej i innej.

• Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań

na rzecz przedszkola,

• Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

• Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

• Organizowanie spotkań i uroczystości z udziałem rodziców

• Stworzenie możliwości indywidualnej konsultacji dotyczącej dziecka

 codziennie po zajęciach

RODZICE

 

Sposoby przekazywania rodzicom osiągnięć dzieci:

 

• Codzienny systematyczny kontakt i rozmowy z rodzicami

• Cykliczne spotkania i zebrania z rodzicami

• Zajęcia otwarte dla rodziców

• Warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe

• Wgląd do teczek prac dzieci

• Uroczystości przedszkolne oraz organizowane przedsięwzięcia

• Wnioski oraz spostrzeżenia po przeprowadzonych obserwacjach dzieci

• Informacja o stanie gotowości szkolnej dziecka ( grupy starsze)

• Strona Internetowa

• Gazetka Przedszkolna Kwiatuszek

NAUCZYCIELE

 

Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy:

- Szkoleniowe rady pedagogiczne

- Udział w warsztatach i kursach tematycznych organizowanych przez WODN

- Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi

- Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania

- Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych

- Systematyczne zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego

- Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania

- Wymiana i wzbogacanie doświadczeń poprzez kontakt z innymi nauczycielami (w tym forum

internetowe)

- Publikowanie swoich dokonań na portalach internetowych

NAUCZYCIELE:

 

Monitorowanie pracy nauczyciela :

 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie

przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- ankiet,

- rozmów z nauczycielami, rodzicami,

- obserwacji pracy nauczyciela

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

- arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola

omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

 

ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

 

Współpraca ze środowiskiem :

- Organizowanie akcji i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego

- Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną

- Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami

- Promowanie placówki w środowisku poprzez:

• posługiwanie się własnym logo i adresem mailowym

• prowadzenie strony internetowej

• publikacje naszych osiągnięć na łamach prasy, portalach internetowych

• udział dzieci i nauczycieli w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki

• organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane dokonania

placówki oraz są zapraszani goście

 

PODSUMOWANIENIE:

 

Koncepcja pracy przedszkola opiera się na

tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju

dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb.

 

Tworzeniu warunków do zabawy i nauki, oraz

dostarczaniu bodźców do poznawania świata przez

własne doświadczenie pozwalające na rozwijanie

zainteresowań i talentów dzieci.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy nauczycieli

wzajemnej, życzliwej współpracy z rodzicami i

środowiskiem sprawimy , że nasi absolwenci

odniosą życiowy sukces.

 

W myśl maksymy – wszystko zaczyna się w

przedszkolu - pragniemy, żeby początek tej drogi był

jak najlepszy.data wytworzenia2014-06-18
data udostępnienia2014-06-18
sporządzone przezSzymczak Emilia
opublikowane przezStanisława Bartecka
ilość odwiedzin112
rejestr zmianzobacz »
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce, tel.: 446846876, fax: , spbogumilowice85@gmail.com,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza szkoła
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@