Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU Podmiotowe  / Program wychowawczy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Program wychowawczy Program wychowawczy


PROGRAM

WYCHOWAWCZY

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 2. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogumiłowicach

 

 

I MISJA SZKOŁY

 1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
 2. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami, każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.
 3. Promować będziemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich postawach.
 4. Relację pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym będą partnerskie i demokratyczne.
 5. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 6. Damy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 7. Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.
 8. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:
 • będzie ciekaw świata;
 • sprosta wyzwaniom dorosłego życia;
 • ukierunkujemy na pozytywne odbieranie świata i działanie w nim;
 • będzie odróżniał dobro od zła;
 • będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję, uzależnienia i nałogi będą mu obce;
 • będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych;
 • potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny;
 • będzie żył w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym.
 1. Wdrożymy wychowanka do współpracy w grupie i zespole.
 2. Przekonamy uczniów, że nauka jest procesem trwającym przez całe życie.

 

II ABSOLWENT

       Naszego absolwenta będzie charakteryzowało:

 • odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
 • posiada podstawowe umiejętności językowe(angielski, niemiecki);
 • umiejętność wykorzystania mediów do nauki i pracy(komputer, kalkulator);
 • silne emocjonalne więzi z miejscowością, regionem i krajem;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność, zaradność, odpowiedzialność, obowiązkowość;
 • nawyk stałego uczenia się i doskonalenia;
 • umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi;
 • wysoka kultura osobista i wysokie morale;
 • wrażliwość na sytuację drugiego człowieka;
 • chęć i potrzeba niesienia pomocy;
 • dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia;
 • umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym;
 • bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach jako pieszy, rowerzysta, a w przyszłości – kierowca pojazdu;
 • szacunek do przyrody, postawa proekologiczna;
 • szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról

 

 

III. STRUKTURA ODZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Rada Pedagogiczna

 1. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.
 2. Określa zapotrzebowanie klas na programy profilaktyczne.
 3. Inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych.
 4. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.

 

Nauczyciele

 1. Zapewniają warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
 2. Zapewniają opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.
 3. Uwzględniają indywidualne potrzeby dzieci, w trosce o zapewnienie równych szans, stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności.
 4. Przygotowują uczniów do życia w rodzinie.
 5. Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych.
 6. Informują wychowawcę klasy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
 7. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę, bliżej poznają uczniów.
 8. Wspierają pracę uczniów uzdolnionych, przygotowują do konkursów i olimpiad.
 9. Udzielają konsultacji dla uczniów i rodziców.
 10. Udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie.

 

Wychowawca klasy

 1. Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
 2. Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 3. Uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej.
 4. Wdraża do pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażenia ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.
 5. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
 6. Opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły klasowy plan wychowawczy.
 7. Działa na rzecz integracji zespołu klasowego.
 8. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym.
 9. Kieruje klasowymi wycieczkami wyjazdowymi.
 10. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka.
 11. Jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno – pedagogicznej na badania specjalistyczne.
 12. Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku braku realizacji przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.
 13. Dąży do rozwiązywania problemów klasowych.
 14. Organizuje i prowadzi klasowe zebrania rodziców oraz prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.
 15. Prowadzi dokumentację klasową.
 16. Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi w Statucie szkoły, Programie wychowawczym, i WSO.
 17. Prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

Dyrektor szkoły

 1. Monitoruje pracę wychowawców klasowych.
 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
 3. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy uczniami i nauczycielami.
 4. Współpracuje z Rada Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

Rada Rodziców

 1. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania.
 2. Opiniuje plany pracy szkoły – w tym Program wychowawczy szkoły oraz Szkolny zestaw programów nauczania.
 3. Współpracuje z Rada Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.

Rodzice

 1. Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców.
 2. Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:
 • opiniowanie Programu wychowawczego szkoły,
 • opiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania oraz organizacji procesu nauczania,
 • uzyskiwanie pomocy i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego i szkolnej służby zdrowia,
 • uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami,
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,
 • uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole,
 • udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkolę,
 • uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach,

Samorząd Uczniowski

 1. Współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami.
 2. Uczestniczy w opiniowaniu Statutu szkoły, Programu wychowawczego szkoły.
 3. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły.
 4. Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy.
 5. Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne.
 6. Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.

Działania doraźne i okolicznościowe

 1. Prowadzenie spotkań wychowawczych dla uczniów i rodziców:
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych(fachowa literatura, film;
 • pedagogizacja rodziców;
 1. Pomoc wychowawcza uczniom w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych;
 • udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych;
 • kierowanie uczniów na badania do PPP lub innej poradni specjalistycznej i realizowanie zaleceń;
 • kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów;
 • pomoc uczniom, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrożenia;
 • przestrzeganie Konwencji praw dziecka;

 

 1. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego(używki, przemoc, agresja, kradzieże, niszczenie mienia, itp.)
 2. Ofert kulturalne:
 • Wybór imprez według treści wspierających wychowanie i rozwijających zainteresowania uczniów.
 1. Wycieczki, turystyka.
 2. Spotkania:
 • z przedstawicielami instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły,
 • z ciekawymi ludźmi.
 1. Akcje charytatywne.
 2. Pomoc materialna (bezpłatne drugie śniadania, podręczniki – współpraca z GOPS w Sulmierzycach)

Tradycje i obyczaje szkolne

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Ślubowanie klas pierwszych
 3. Dzień Edukacji Narodowej
 4. Zabawa andrzejkowa
 5. „Mikołajki”
 6. Spotkanie wigilijne
 7. Uroczystości i apele szkolne:
 • rocznicowe
 • tematyczne
 1. Rekolekcje Wielkopostne
 2. Pożegnanie absolwentów
 3. Uroczyste przekazanie sztandaru klasom młodszym
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Realizacja zadań priorytetowych.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 1. Kuratorium Oświaty

 

IV CELE WYCHOWANIA

 

Cel nadrzędny


Wychowanie dziecka świadomego miejsca na świecie, w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym oraz ciekawego świata i zmian w nim zachodzących.

 

Działania wychowawcze w każdej klasie będą skupione wokół następujących celów:

 

Klasa 0 – 1

Cel główny

Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej

 

Cele szczegółowe:

 • Ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa.
 • Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
 • Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.

 

Klasa II

Cel główny:

 

Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

 

Cele szczegółowe:

 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować.

Klasa III

Cel główny:

 Uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych

 

Cele szczegółowe:

 • Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.
 • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.
 • Zna formy odmawiania innym osobom.
 • Jest świadom swoich praw.
 • Wie do kogo może zwracać się o pomoc.

 

Klasa IV

 

Cel główny:

Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

 Cele szczegółowe:

 • Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania.
 • Potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi.
 • Używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy.
 • Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania.

 

Klasa V

 

Cel główny:

 

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować

 

Cele szczegółowe:

 • Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach.
 • Ma świadomość swoich zalet i wad.
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić.
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.
 • Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.

 

Klasa VI

 

Cel główny:

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

 Cele szczegółowe:

 • Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia.
 • Ma poczucie sprawstwa.
 • Analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb.
 • Potrafi dokonywać samokontroli i samooceny.

 

V SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU

 

 1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej oraz ci, którzy reprezentują szkołę na zewnątrz, mogą być:
 • wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela i wychowawcę;
 • wyróżnieni wobec całej społeczności uczniowskiej przez dyrektora szkoły;
 • wyróżnieni listem pochwalnym do rodziców;
 • wyróżnieni nagrodami rzeczowymi;
 • klasyfikowani do podniesienia oceny ze sprawowania za wyjątkowe osiągnięcia;

 

 1. Za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia jednostki i całej szkoły, a w szczególności:
 • zaniedbanie w nauce, nieobecności na lekcjach;
 • chuligaństwo na terenie i poza szkołą;
 • niszczenie mienia szkoły i wandalizm;
 • uleganie nałogom;
 • kradzieże;
 • agresja;

uczeń będzie karany:

 • upomnieniem wychowawcy klasy;
 • pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej;
 • pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji;
 • ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców;
 • obniżeniem oceny z zachowania;
 • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły;
 • przeniesieniem do równoległej klasy w innej szkoły;

 

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem Wychowawczym w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwałą z dnia 11.07.2008 r. przyjęła do realizacji ten program.              

 

 

 data wytworzenia2014-03-20
data udostępnienia2014-03-20
sporządzone przez
opublikowane przezStanisława Bartecka
ilość odwiedzin187
rejestr zmianzobacz »
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce, tel.: 446846876, fax: , spbogumilowice85@gmail.com,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza szkoła
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@